Mi página principal | Contacto

Jordi González Boada

 

Katas de Judo

Conforme se expliquen en clase se irán incluyendo en el esquema.

Las ocho katas fundamentales del Instituto Kodokan de Judo:

Nage no kata

kata de tachi waza o formas de proyecciones.

 1. Te waza:
  1. Uki otoshi;
  2. Ippon seoi nage;
  3. Kata guruma.
 2. Koshi waza:
  1. Uki goshi;
  2. Harai goshi;
  3. Tsuri komi goshi.
 3. Ashi waza:
  1. Okuri ashi barai;
  2. Sasae tsuri komi ashi;
  3. Uchi mata.
 4. Ma sutemi waza:
  1. Tomoe nage;
  2. Ura nage;
  3. Sumi gaeshi.
 5. Yoko sutemi waza:
  1. Yoko gake;
  2. Yoko guruma;
  3. Uki waza.

^o^

Katame no kata

kata de ne waza o formas de control en suelo.

 1. Osae waza:
  1. Kesa gatame;
  2. Kata gatame;
  3. Kami shiho gatame;
  4. Yoko shiho gatame;
  5. Kuzure kami shiho gatame.
 2. Shime waza:
  1. Kata juji jime;
  2. Hadaka jime;
  3. Okuri eri jime;
  4. Kata ha jime;
  5. Gyaku juji jime.
 3. Kansetsu waza:
  1. Ude garami;
  2. Ude hishigi juji gatame;
  3. Ude hishigi ude gatame;
  4. Ude hishigi hiza gatame;
  5. Ashi garami.

^o^

Kime no kata

Formas de decisión.

 1. Idori (defensa en posición sentada):
  1. Ryote dori;
  2. Tsukkake;
  3. Suri age;
  4. Yoko uchi;
  5. Ushiro dori;
  6. Tsukkomi;
  7. Kiri komi;
  8. Yoko tsuki.
 2. Tachi ai (defensa en posición de pie):
  1. Ryote dori;
  2. Sode tori;
  3. Tsukkake;
  4. Tsuki age;
  5. Suri age;
  6. Yoko uchi;
  7. Ke age;
  8. Ushiro dori;
  9. Tsukkomi;
  10. Kiri komi;
  11. Nuki kake;
  12. Kiri oroshi.

^o^

Ju no kata

Formas de flexibilidad.

 1. Primera serie:
  1. Tsuki dashi;
  2. Kata oshi;
  3. Ryote dori;
  4. Kata mawashi;
  5. Ago oshi.
 2. Segunda serie:
  1. Kiri oroschi;
  2. Ryo kata oshi;
  3. Naname uchi;
  4. Katate dori;
  5. Katate age.
 3. Tercera serie:
  1. Obi tori;
  2. Mune Oshi;
  3. Tsuki age;
  4. Uchi oroshi;
  5. Ryogan tsuki.

^o^

Goshin jitsu no kata

Formas de defensa personal.

^o^

Itsutsu no kata

Formas de los cinco principios.

 1. Primer principio;
 2. Segundo principio;
 3. Tercer principio;
 4. Cuarto principio;
 5. Quinto principio.

^o^

Koshiki no kata

Formas antiguas.

  1. Tai;
  2. Yume no uchi;
  3. Ryokuhi;
  4. Mizu guruma;
  5. Mizu nagare;
  6. Hiki otoshi;
  7. Kodaore;
  8. Uchi kudaki;
  9. Tani otoshi;
  10. Kuruma daoshi;
  11. Shikoro dori;
  12. Shikoro gaeshi;
  13. Yudachi;
  14. Taki otoshi.
  1. Mi kudaki;
  2. Kuruma gaeshi;
  3. Mizu iri;
  4. Ryu setsu;
  5. Saka otoshi;
  6. Yuki ore;
  7. Iwa nami.

^o^

Seiryoku zenyo kokumin taiiku no kata

Formas de entrenamiento físico.

^o^

Otras katas

Otras katas del Instituto Kodokan de Judo (antiguas o en desuso) y otras katas no Kodokan (no exhaustivo):

^o^

Gonosen no kata

Formas de contraataques.

Uke ataca / Tori contraataca.

 1. O soto gari / O soto gari;
 2. Hiza guruma / Hiza guruma;
 3. O uchi gari / De ashi barai;
 4. De ashi barai / De ashi barai;
 5. Ko soto gake / Tai otoshi;
 6. Ko uchi gari / Sasae tsuri komi ashi;
 7. Kubi nage Ushiro goshi;
 8. Koshi guruma / Uki goshi;
 9. Hane goshi / Sasae tsuri komi ashi;
 10. Harai goshi / Utsuri goshi;
 11. Uchi mata / Sukui nage;
 12. Ippon seoi nage / Sumi gaeshi.

^o^

Shobu no kata

Formas de ataque o las diez técnicas de ataque.

^o^

Go no kata

^o^

Joshi goshin ho no kata

Formas de defensa personal femenina, Goshin jitsu no kata adaptada.

^o^

Kime shiki

Formas para mujeres, Kime no kata adaptada.

^ Subir ^